Közérdekű adatok

Közérdekű adatok:

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
1.1.1 ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

Hivatalos név: Kapolcs  Község Önkormányzata
Székhely: 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.
Postai cím: 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.
Telefonszám: + 36 87-435-055
Faxszám: + 36 87-437-029
Központi elektronikus levélcím: kapolcs.hivatal@gmail.com
Honlap: www.kapolcs.hu

1.1.2 SZERVEZETI STRUKTÚRA

Polgármester
Alpolgármester
Képviselők

1.1.3 A SZERV VEZETŐI

Név: Márvány Péter  polgármester
Postai cím: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

Telefonszám: + 36 87-435-055
Faxszám: + 36 87 437-029
Elektronikus levélcím: polgarmester@kapolcs.hu  ;  kapolcs.hivatal@gmail.com
Polgármester ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8:00 – 12:00,
Helye: 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.
Név: Kocsis Csaba  alpolgármester
Postai cím: 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.
Név: Horváth Lászlóné  képviselő
Postai cím: 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.
Név: Márta István  képviselő
Postai cím: 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.
Név: Sári János   képviselő
Postai cím: 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.

1.2 A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szerv: NINCS

1.3 GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: NINCS

1.4 KÖZALAPÍTVÁNYOK

“Kapolcs-Vigántpetend községek Egészségügyi Alapítvány”
Cím: 8294 Kapolcs, Kossuth u.2.
Telefon: 06/87/437-042
Elnöke: dr. Tóth József

„Kapolcs Jövőjéért” Alapítvány
Címe: 8294 Kapolcs, Kossuth u.62.
Telefon: 06/87/437-029
Elnök: Farkas György

1.5 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK

Hivatalos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Postai cím: 8201 Veszprém, Pf. 184.
Telefonszám: + 36 88 579-300
Faxszám: + 36 88 579-349
Központi elektronikus levélcím: hivatal@veszprem.kdrkh.hu
Honlap: www.veszpremkozig.helyinfo.hu

2 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1 A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája az Alaptörvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX .törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
–   településfejlesztés, településrendezés;
–   településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás,  kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjárművek     parkolásának biztosítása);
–  a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
–  egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
–  környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-
és rágcsálóirtás);
–  óvodai ellátás;
– kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása-
–  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
–  lakás- és helyiséggazdálkodás;
– a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);
–  honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
–  helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
–  a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
–  sport, ifjúsági ügyek;
–  nemzetiségi ügyek;
–  közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
–  helyi közösségi közlekedés biztosítása;
–  hulladékgazdálkodás;

2.2 A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

Hatósági ügyintézést végzi: Körjegyzőség Monostorapáti
Cím: 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.
Telefon, fax: 06/87/435-055, 06/87/535-005,
E-mail: mapatik@hu.inter.net
Hivatal vezetője: Takács Lászlóné körjegyző
Ügyfélfogadás ideje az alábbi:
Monostorapáti körjegyzőség hivatali helyiségében:
(hétfőtől-csütörtökig: 7,30 órától 16 óráig, pénteken: 7,30 órától 13,30 óráig.)
Kapolcs Kirendeltségen:
Hétfő 8 órától 10 óráig Czippné Miklós Andrea
Szerdán 8 órától 10 óráig Takács Lászlóné körjegyző
Csütörtökön 8 órától 10 óráig Czippné Miklós Andrea

Munkatársak:

Bati Istvánné
körjegyző helyettes
adó és hagyatéki ügyek

Krunikkerné Török Andrea
vezető tanácsos
gazdasági vezető

Molnár Lászlóné
vezető tanácsos
gazdasági vezető

Török Józsefné
főmunkatárs
anyakönyvi, gyámügyi és szociális ügyek

Stróh Ferencné
főelőadó
pénzkezelés, munkaügy,személyzeti ügy

Molnár Andrea
főelőadó
titkárság vezető, pénztáros

Czippné Miklós Andrea
főelőadó
titkársági feladatok, munkaügy

2.3 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások tartalmának leírása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások igénybevételének rendjére
vonatkozó tájékoztatás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások díjának és az abból adott
kedvezmények mértéke

2.4 A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI
A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke  –
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok  –
A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái –
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja –
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei –

2.5 NYILVÁNOS KIADVÁNYOK
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei –
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása –
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak való hozzáférés módja –
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye –

2.6 DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
Lásd:
Kapolcs  Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja  (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
Lásd:
Kapolcs  Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
Lásd:
Kapolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, község, utca, házszám)
8294. Kapocs, Kossuth u.62.
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)
Lásd:
Testületi ülések jegyzőkönyvei
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
Lásd:
Kapolcs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
A testületi szerv üléseinek napirendje
Lásd:
Testületi ülés jegyzőkönyvei .A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Lásd:
Hatályos rendeletek
Testületi ülés jegyzőkönyvei
2.7 A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK
A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Lásd:
Testületi ülés jegyzőkönyvei A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
Lásd:
Testületi ülés jegyzőkönyvei
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
Lásd:
Testületi ülés jegyzőkönyvei
Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek
felsorolása
Lásd: Ülések, előterjesztések
Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek
tekintetében az egyeztetés állapota
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések
felsorolása
Lásd: Ülések, előterjesztések
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

2.8 PÁLYÁZATOK
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

2.9 KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Lásd:
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Szóbeli igények benyújtása:
személyesen: Körjegyzőség Monostorapáti, Petőfi u.123. ügyfélfogadási időben.
Írásbeli igények benyújtása
személyesen: KÖRJEGYZŐSÉG MONOSTORAPÁTI
postai úton:  Körjegyzőség Monostorapáti, Petőfi u.123.
elektronikus úton: a
mapatik@hu.inter.net e-mail címre küldött levélben,
faxon: a 06-87- 435-055. faxszámon történhet.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Körjegyzőség Monostorapáti
(8296. Monostorapáti, Petőfi u.123.)
Tel: 87/435-055, 87/535-005
mapatik@hu.inter.net
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai nincs
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek nincs
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nincs
2.10 KÖZZÉTÉTELI LISTÁK
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista nincs
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista nincs

3 GAZDÁLKODÁSI ADATOK
3.1 A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása –
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai –
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai nincs
3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk nincs
3.1.5 Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk nincs
3.2 KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
3.2.1 Éves költségvetések
2008 -2012 évi
Lásd: Hatályos rendeletek
Lásd: Testületi ülések jegyzőkönyvei
3.2.2 Számviteli beszámolók
2009 – 2012 évi
Lásd: Hatályos rendeletek
Lásd: Testületi ülések jegyzőkönyvei
3.2.3 A költségvetés végrehajtása

3.3 MŰKÖDÉS
3.3.1 A foglalkoztatottak
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 8 fő
3.3.2 Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott támogatások –
3.3.3 Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű –áru beszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama
3.3.4 Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) –
3.3.5 Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal – összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei –